شام آخر خداوند عیسی چیست

maxresdefault.jpg

 

 

شاید تا به شاهد بوده اید که مسیحییان در یکی از مراسمهای مهم خود مقداری نان و آب انگور مینوشند. این مراسم را خود عیسی مسیح تأسیس نمود و بر انجام آن تأکید نمود و شاگردان عیسی مسیح نیز بر انجام آن تأکید فراوان نمودند. معنای این آب انگور و نان اشاره به مهمترن حقایق انجیل دارند. که مطابق کتب مقدس مسیح به خاطر گناهان ما بر صلیب مرد ، مدفون گشت و روز سوم از مرگ برخاست. نان سمبل بدن مسیح و آب انگور سمبل خون عیسی مسیح است. عیسی مسیح در مراسم شام آخر با شاگردان خود برای شام فصح جمع شدند. عیسی نان را بر داشته پاره نمود و فرمود این بدن من است که به خاطر شما داده میشود این را به یادگاری من انجام دهید. و سپس جام را برداشت و فرمود این پیاله عهد جدید در خون من است که به خاطر گناهان بسیاری ریخته می شود. انجیل لوقا ۲۲: ۱۹-۲۰. خون عیسی مسیح به خاطر آمرزش گناهان ما ریخته شد و از زخمهای او ما که ایمان آوردیم شفا یافتیم. این مراسم به نام عشای ربانی یا شام خداوند معروف است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s