عیسی مسیح خداوند خواهر جینی را از آسم و برونشیت شفا داد Healing Testimony

maxresdefault (3).jpg

 

 

بسیاری از مردم در این تصورند که علم و مسیحیت ناسازگار است ، بسیاری از مردم توسط دکترین شبه علم یا توسط معلمان ملحد در مدارس تحت تاثیر قرار گرفته اند. آموزه ای مانند تکامل که هرگز از لحاظ علمی ثابت نشده است ، به همین دلیل آن را به نام ” نظریه تکامل ” عنوان میکنند و معنی آن این است که تنها یک گزاره و فرضیه است. با که گفت ، بسیاری از دانشمندان، معلمان ، استادان ، معلمان، Astronomists (ستاره شناس) و فلاسفه که به خلقت آفریده شده ذکر شده در انجیل معتقد هستند، که به خدا اعتقاد دارند، به عیسی مسیح ایمان دارند و به داستان آفرینش چنانکه در کتاب مقدس وجود دارد اعتقاد دارند . اما آنها توسط مدارس عمدتا ملحد خاموش شده اند. ما باید حقیقت را با محبت بیان کنیم. فرزندان خود را به خوبی تعلیم بدیم. خدای انجیل مخالف علم نیست. مخالف دانش نیست. خدای انجیل آفریننده علم است. خداوند عیسی مسیح جینی را از آسم و برونشیت شفا داد و از او یک پزشک نمونه ساخت.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s