تاریخ نا گفته ایران و اسرائیل

maxresdefault.jpg

 

 

 

 

سالهاست که حکومتهای اسلامی مثل حکومت جمهوری اسلامی اسرائیل را به عنوان دشمن درجه یک معرفی‌ کرده و با تبلیغات متداول سعی‌ بر شریر جلوه دادن اسرائیل کرده. اما رابطه ایران و اسرائیل به قرنهای دور باز میگردد، کورش پادشاه فارس نه تنها یهودیان را از ببل آزاد کرد و به اورشلیم فرستاد بلکه آنها را کمک کرد که معبد خداوند را بسازند و خود کورش به خدای اسرائیل، که خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب است ایمان آورد.کورش به یهودیان که در ببل اسیر بودند دستور داد که به اورشلیم برگردند و شهر و معبد را دوباره بنا کنند.سرزمین اسرائیل متعلق به یهودیان است. نام کوروش در کتاب مقدس، ۱۵۰ سال قبل از تولدش پیشگویی شده بود.کوروش خدای اسرائیل را خدیهقیق خند، همان خدایی که عیسی مسیح به ما معرفی‌ کرد.داریوش، خشایار و اردشیر همگی‌ به خدای اسرائیل ایمان آوردند و به یهودیان بی‌ اندازه کمک کردند. تنها پس از اسلام بود که دشمنی بیین ایران و اسرائیل شروع شد. محمد پیامبر اسلام یهودیان را خوک ود میمون خطاب کرد و فرمان قتل آنها را داد. امروزه، دوباره مردم اسرائیل و ایران در حال دوست شدن هستند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s